Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn 023-5617458 optie 2. U spreekt daar uw herhaalrecept in en na 2 werkdagen ligt het klaar bij de apotheek.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Minder dringende vragen waarvoor u niet speciaal een afspraak wilt maken, kunt u online aan ons stellen. Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Bel (023) 5617458

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

belangrijke informatie

Let op ! vanwege het Coronavirus kunt u alleen telefonisch contact met ons krijgen. U mag niet meer zomaar binnen lopen. Online afspraken werkt op het moment niet en we zien alleen de medisch noodzakelijke klachten in de praktijk. Indien u gebruik wil maken van mijn gezondheidsnet moet u eerst telefonisch toestemming daarvoor geven en dan kunnen we die dienst voor u beschikbaar maken.

Over de praktijk

U kunt bij de assistente terecht voor de volgende onderzoeken, u moet daar eerst een afspraak voor maken.
Glucose prikken (let op hier moet u nuchter voor zijn

 • Bloeddruk controle
 • Oren uitspuiten (eerst drie dagen druppelen met olie)
 • Wratten aanstippen
 • Injecties geven
 • Wond controle
 • Hechtingen verwijderen
 • Lees Meer

  Openingstijden

  Medewerkers

  Gabin Spijkerman
  Huisarts
  Danyah Wolsak
  Assistente
  Anet Woolthuis
  Assistente
  Aletta Nederlof
  Praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg
  Tanja den Hollander
  Praktijkondersteuner

  Meer informatie

  • Privacyreglement van onze praktijk

   Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

    

   Algemeen

   De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

    

   Huisartsenpraktijk

   In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

    

   De plichten van de huisartsenpraktijk huisartspraktijk Spijkerman is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

    

   • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
    • voor zorgverlening;
    • voor doelmatig beheer en beleid;
    • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
   • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
   • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
   • Alle medewerkers binnen onze hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
   • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
   • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

    

   Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

    

   Uw rechten als betrokkene:

   U heeft de volgende rechten:

   • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
   • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
   • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
   • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
   • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

    

   Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Spijkerman. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

    

   Toelichting op het aanvraagformulier

   U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Spijkerman is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

   Gegevens patiënt

   Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

    

   Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

   De medewerkers van huisartspraktijk Spijkerman hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

   Uitwisseling gegevens
   Huisartspraktijk Spijkerman wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via (het Landelijk Schakelpunt) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

    

    

   Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid. Via www.mijndoc.nu. Kunt u vastleggen wel zorgverleners toestemmingen krijgen tot inzage in uw gegevens en kunt ook zien wie er hebben gekeken in uw gegevens. U dient zelf de toestemming vast te leggen.

    

   Overdracht van uw dossier

   Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

    

   Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligde website aan de nieuwe zorgverlener overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

   Vraag of klacht

   Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

    

  Thuisarts.nl

  Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

  Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
  Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

  Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

  Apotheek.nl

  Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

  Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
  Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

  Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

  Inloggen in uw medisch dossier?

  Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
  Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

  Meer informatie over MijnGezondheid.net